Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
rupinkis_sveikata.gif
fb_sprcs.gif
topikas15.jpg

Savivalda

CENTRO TARYBA (SAVIVALDOS INSTITUCIJA)

Centro tarybos tikslas - atstovauti Šiaulių profesinio rengimo centro bendruomenės interesams, sprendžiant Centro strateginius, ugdymo, ūkinės veiklos, finansų, materialinio aprūpinimo, veiklos kokybės užtikrinimo, darbo sąlygų gerinimo ir kitus klausimus bendradarbiaujant su administracija ir kitomis savivaldos institucijomis.

Nariai:
1. Ernesta Stankūnaitė, mokinė;
2. Aurelija Vaigauskytė, mokinė;
3. Rima Gedminaitė, mokinė;
4. Aistė Grajauskienė, vyresnioji mokytoja;
5. Nijolė Malakauskienė, Rėkyvos bendruomenės pirmininkė;
6. Danguolė Mikutienė, mokinių tėvų atstovė;
7. Tomas Prokurotas, mokytojas metodininkas (tarybos pirmininkas);
8. Vilma Raupytė, profesijos mokytoja metodininkė;
9. Aida Sinkienė, mokinių tėvų atstovė;
10. Danguolė Vasiliauskienė, Šiaulių kultūros bendruomenės pirmininkė;
11. Rita Žukauskienė, mokinių tėvų atstovė.

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS 

Mokytojų susirinkimas - nuolat veikianti Šiaulių profesinio rengimo centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

Centro mokytojų susirinkimą sudaro Centro administracija, visi tuo metu Centre dirbantys mokytojai ir profesijos mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba yra Šiaulių profesinio rengimo centro (toliau - Centro) mokinių savivaldos institucija. Mokinių taryba veikia pagal mokinių konferencijos patvirtintus nuostatus, kurie neprieštarauja Centro nuostatams.

1. Ernesta Stankūnaitė Buitinių paslaugų skyriaus mokinė, pirmininkė
2. Aurelija Vaigauskytė Technologijų skyriaus mokinė, pavaduotoja
3. Ieva Sakalauskaitė Buitinių paslaugų skyriaus mokinė, sekretorė

Nariai:
4. Lukas Končiauskas Mechanikos skyriaus mokinys
5. Kęstutis Mockus Mechanikos skyriaus mokinys
6. Kornelijus Marčauskis Mechanikos skyriaus mokinys
7. Vilma Bredulskytė Prekybos ir verslo skyriaus mokinė
8. Almantas Gudauskas Statybos skyriaus mokinys
9. Antanas Jurevičius Statybos skyriaus mokinys
10. Rosita Monkevičiūtė Buitinių paslaugų skyriaus mokinė
11. Austėja Sindriūnaitė Buitinių paslaugų skyriaus mokinė
12. Enrika Verbanovaitė Buitinių paslaugų skyriaus mokinė
13. Saimonas Paunksnis Buitinių paslaugų skyriaus mokinys
14. Viktorija Stonytė Buitinių paslaugų skyriaus mokinė
15. Lukas Kauneckas Technologijų skyriaus mokinys
16. Gabrielė Stulpinaitė Technologijų skyriaus mokinys
17. Justinas Gabalis Technologijų skyriaus mokinys
18. Arnas Bataitis Technologijų skyriaus mokinys
19. Kęstutis Badūnas Buitinių paslaugų skyriaus mokinys

DARBO TARYBA

Šiaulių profesinio rengimo centro darbo taryba - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Taryba turi visas kolektyvinio atstovavimo subjektų teises. Tarybos veiklos organizavimo klausimus, neaptartus Darbo tarybų įstatyme, reguliuoja Darbo tarybos reglamentas.
Taryba teikia darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, kitų norminių teisės aktų.

Darbo tarybos sudėtis:
1. Asta Abukaitienė, bibliotekininkė (Buitinių paslaugų skyrius) - Darbo tarybos pirmininkė.
2. Česlovas Abromaitis, mokytojas (Prekybos ir verslo skyrius) - Darbo tarybos pirmininkės pavaduotojas.

Nariai:
3. Lina Aužbikavičienė, darbų ir civilinės saugos inžinierė (Centro administracija);
4. Daiva Banytė, mokytoja (Statybos skyrius);
5. Dovydas Nekrašas, sargas (Prekybos ir verslo skyrius);
6. Vilma Šablinskienė, profesijos mokytoja (Technologijų skyrius);
7. Vida Šambarienė, mokytoja (Mechanikos skyrius).

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif