Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Juridinių asmenų registras
Kodas 300039668

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 89
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas info@sprc.lt


centro_taryba_4.gif
viesieji_pirkimai.gif
darbdaviams_2.gif
suaug_mok_2.gif
paslaugos_2.gif
fb_korupc.gif
patycios_stop.gif
fb_sprcs.gif
topikas15.jpg

Savivalda

CENTRO TARYBA (SAVIVALDOS INSTITUCIJA)

Centro tarybos tikslas - atstovauti Šiaulių profesinio rengimo centro bendruomenės interesams, sprendžiant Centro strateginius, ugdymo, ūkinės veiklos, finansų, materialinio aprūpinimo, veiklos kokybės užtikrinimo, darbo sąlygų gerinimo ir kitus klausimus bendradarbiaujant su administracija ir kitomis savivaldos institucijomis.

Nariai:
1. Aušra Bielskytė, mokinė;
2. Antanas Jurevičius, mokinys;
3. Rima Gedminaitė, mokinė;
4. Aistė Grajauskienė, vyresnioji mokytoja;
5. Nijolė Malakauskienė, Rėkyvos bendruomenės pirmininkė;
6. Danguolė Mikutienė, mokinių tėvų atstovė;
7. Tomas Prokurotas, mokytojas metodininkas (tarybos pirmininkas);
8. Vilma Raupytė, profesijos mokytoja metodininkė;
9. Aida Sinkienė, mokinių tėvų atstovė;
10. Danguolė Vasiliauskienė, Šiaulių kultūros bendruomenės pirmininkė;
11. Rita Žukauskienė, mokinių tėvų atstovė.

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS 

Mokytojų susirinkimas - nuolat veikianti Šiaulių profesinio rengimo centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

Centro mokytojų susirinkimą sudaro Centro administracija, visi tuo metu Centre dirbantys mokytojai ir profesijos mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba yra Šiaulių profesinio rengimo centro (toliau - Centro) mokinių savivaldos institucija. Mokinių taryba veikia pagal mokinių konferencijos patvirtintus nuostatus, kurie neprieštarauja Centro nuostatams.

Mokinių tarybos sudėtis:
1. Vitalijus Saldys, Buitinių paslaugų skyriaus mokinys - mokinių tarybos pirmininkas.
2.Antanas Jurevičius, Statybos skyriaus mokinys - mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas.
3. Aistė Vaičikauskaitė, Technologijų skyriaus mokinė - mokinių tarybos sekretorė.

Nariai:
4. Lukas Gasparas, Mechanikos skyriaus mokinys;
5. Paulius Baltokas, Mechanikos skyriaus mokinys;
6. Giedrius Mažeika, Mechanikos skyriaus mokinys;
7. Tomas Šiaučiūnas, Mechanikos skyriaus mokinys;
8. Lukas Jurgelevičius, Prekybos ir verslo skyriaus mokinys;
9. Rima Gedminaitė, Prekybos ir verslo skyriaus mokinė;
10. Vilma Bradulskytė, Prekybos ir verslo mokinė;
11. Dainius Subatauskis, Statybos skyriaus mokinys;
12. Viktorija Vaitilionytė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
13. Julija Gudeliavičiūtė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
14. Gintaras Baliutis, Buitinių paslaugų skyriaus mokinys;
15. Aušra Vaitekūnaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
16. Erika Stripeikaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
17. Ema Bakanauskaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
18. Deimantė Balčiūnaitė, Technologijų skyriaus mokinė;
19. Miglė Brejeraitė, Technologijų skyriaus mokinė;
20. Paulina Lingevičiūtė, Technologijų skyriaus mokinė;
21. Aušra Bielskytė, Technologijų skyriaus mokinė.
 

DARBO TARYBA

Šiaulių profesinio rengimo centro darbo taryba - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Taryba turi visas kolektyvinio atstovavimo subjektų teises. Tarybos veiklos organizavimo klausimus, neaptartus Darbo tarybų įstatyme, reguliuoja Darbo tarybos reglamentas.
Taryba teikia darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, kitų norminių teisės aktų.

Darbo tarybos sudėtis:
1. Asta Abukaitienė, bibliotekininkė (Buitinių paslaugų skyrius) - Darbo tarybos pirmininkė.
2. Česlovas Abromaitis, mokytojas (Prekybos ir verslo skyrius) - Darbo tarybos pirmininkės pavaduotojas.

Nariai:
3. Lina Aužbikavičienė, darbų ir civilinės saugos inžinierė (Centro administracija);
4. Daiva Banytė, mokytoja (Statybos skyrius);
5. Dovydas Nekrašas, sargas (Prekybos ir verslo skyrius);
6. Vilma Šablinskienė, profesijos mokytoja (Technologijų skyrius);
7. Vida Šambarienė, mokytoja (Mechanikos skyrius).

lama_bpo_baneris.jpg
Europass.png
logo.jpg
vet mobility.JPG
geriausi.jpg
OPA-baneris.jpg
elektronine biblioteka korelis.jpg
savu keliu logo.jpg

Centro laikraštis
laikrastis-mes_.gif