bg

Centro taryba

Šiaulių profesinio rengimo centro taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Šiaulių PRC valdymo organas. Taryba patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-238.

Tarybos pirmininkas - Valerijus Simulik Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktorius.

Tarybos nariai:
1. Sonata Aleknienė, UAB „Maxima LT“ gamybos grupės vadovė;
2. Gvidas Šumskis, Šiaulių profesinio rengimo centro mokinys;
3. Laimonas Briedis, Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojas metodininkas;
4. Valerijus Simulik, Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktorius;
5. Kristina Marcaitienė, Šiaulių profesinio rengimo centro sekretorė;
6. Raimundas Vaišvilas, UAB „Jupojos technika“ direktorius;
7. Mantas Ruzgys, UAB „Baltik vairas“ procesų ir kokybės vadovas;
8. Jolanta Zabietienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą
gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
9. Daiva Zorkutė, UAB „Gama Galant“ vadovė.


Tarybos sekretorė – Kristina Marcaitienė;
Tel. (8 41) 55 25 89, el.p. info@sprc.lt

Tarybos kadencija – 5 metai (nuo 2019-03-20 iki 2024-03-20).
 

Tarybos funkcijos:
1. Tvirtina Šiaulių PRC strateginį planą.
2. Koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinamą.
3. Svarsto Šiaulių PRC direktoriaus teikiamus Šiaulių PRC struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus Šiaulių PRC savininkui (dalininkų susirinkimui).
4. Nustato Šiaulių PRC darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus.
5. Nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.
6. Svarsto Šiaulių PRC direktoriaus pateiktą Šiaulių PRC metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą.
7. Iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus Šiaulių PRC savininkui (dalininkų susirinkimui) dėl Šiaulių PRC direktoriaus pateiktos Šiaulių PRC metinės veiklos ataskaitos.
8. Savo sprendimus skelbia viešai Šiaulių PRC interneto svetainėje www.sprc.lt ir apie savo sprendimus informuoja savininką (dalininkų susirinkimą).
9. Atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Šiaulių PRC įstatuose.