bg

Savivalda

CENTRO TARYBA (SAVIVALDOS INSTITUCIJA)

Centro tarybos tikslas - atstovauti Šiaulių profesinio rengimo centro bendruomenės interesams, sprendžiant Centro strateginius, ugdymo, ūkinės veiklos, finansų, materialinio aprūpinimo, veiklos kokybės užtikrinimo, darbo sąlygų gerinimo ir kitus klausimus bendradarbiaujant su administracija ir kitomis savivaldos institucijomis.

Centro tarybos pirmininkas - Tomas Prokurotas.

Nariai:
1. Ema Asačiovaitė, mokinė;
2. Indrė Butkevičiūtė, mokinė;
3. Aras Dapkus, mokinys;
4. Aistė Grajauskienė, vyresnioji mokytoja;
5. Jurgita Ivanavičienė, mokinių tėvų atstovė;
6. Vilma Raupytė, profesijos mokytoja metodininkė;
7. Audronė Trainienė, mokinių tėvų atstovė;
8. Helga Sakalauskienė, mokinių tėvų atstovė;
9. Danguolė Vasiliauskienė, Šiaulių kultūros bendruomenės pirmininkė;
10. Nijolė Malakauskienė, Rėkyvos bendruomenės pirmininkė;
11. Asta Švedienė, Šimšės bendruomenės pirmininkė.

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS 

Mokytojų susirinkimas - nuolat veikianti Šiaulių profesinio rengimo centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

Centro mokytojų susirinkimą sudaro Centro administracija, visi tuo metu Centre dirbantys mokytojai ir profesijos mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba yra Šiaulių profesinio rengimo centro (toliau - Centro) mokinių savivaldos institucija. Mokinių taryba veikia pagal mokinių konferencijos patvirtintus nuostatus, kurie neprieštarauja Centro nuostatams.

1. Kamilė Marčauskytė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė, tarybos pirmininkė;
2. Aras Dapkus, Prekybos ir verslo skyriaus mokinys, tarybos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
3. Emilija Antanavičiūtė, Technologijų skyriaus mokinė;
4. Ema Asačiovaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
5. Aras Bataitis, Mechanikos skyriaus mokinys;
6. Indrė Butkevičiūtė, Technologijų skyriaus mokinė;
7. Armandas Dapkus, Buitinių paslaugų skyriaus mokinys;
8. Deimantė Griciūtė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
9. Renaldas Kriaučiūnas, Mechanikos skyriaus mokinys;
10. Andrius Kuzmič, Mechanikos skyriaus mokinys;
11. Gabrielė Laurinavičiūtė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
12. Indrė Mosteikaitė, Technologijų skyriaus mokinė;
13. Ema Norkutė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
14. Eva Norkutė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
15. Dovilė Paliukaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
16. Alanas Prušinskas, Technologijų skyriaus mokinys;
17. Ieva Pšalgauskaitė, Buitinių paslaugų skyriaus mokinė;
18. Lauryna Puipaitė, Prekybos ir verslo skyriaus mokinė;
19. Eimantas Remeika, Buitinių paslaugų skyriaus mokinys;
20. Henrikas Sinkevičius, Mechanikos skyriaus mokinys;
21. Robertas Stasiukaitis, Buitinių paslaugų skyriaus mokinys;
22. Ugnė Šopytė, Technologijų skyriaus mokinė;
23. Gvidas Šumskis, Mechanikos skyriaus mokinys.

DARBO TARYBA

Šiaulių profesinio rengimo centro darbo taryba - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Taryba turi visas kolektyvinio atstovavimo subjektų teises. Tarybos veiklos organizavimo klausimus, neaptartus Darbo tarybų įstatyme, reguliuoja Darbo tarybos reglamentas.
Taryba teikia darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, kitų norminių teisės aktų.

Darbo tarybos sudėtis:
1. Vilma Šablinskienė, profesijos mokytoja (Technologijų skyrius) - Darbo tarybos pirmininkė, el. p. vilma.sablinskiene@sprc.lt 

2. Sonata Vančauskienė, mokytoja (Mechanikos skyrius) - Darbo tarybos pirmininkės pavaduotoja, el. p. sonata.vancauskiene@sprc.lt 

Nariai:
3. Aistė Valčiukienė, archyvarė (Centro administracija) - Darbo tarybos sekretorė el. p. aiste.valciukiene@sprc.lt
4. Rimas Savickas, mokytojas (Statybos skyrius), el. p. rimas.savickas@sprc.lt 
5. Inga Simanauskienė, valytoja (Statybos skyrius), el. p. inga.simanauskiene@sprc.lt
6. Asta Abukaitienė, mokytoja (Buitinių paslaugų skyrius), el. p. asta.abukaitiene@sprc.lt
7. Česlovas Abromaitis, mokytojas (Prekybos ir verslo skyrius), el. p. ceslovasa@gmail.com