bg

Mokymosi sąlygos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų pradžia: rugsėjo 1 d.
Mokslo metų trukmė: 165-185 mokymosi dienos.
Per mokslo metus mokiniams skiriamos rudens, Kalėdų, žiemos, Velykų, vasaros atostogos.

Mokslo metai susideda iš 2-jų pusmečių.
Pirmo pusmečio trukmė – 18 savaičių, antro – 16-19 savaičių. Mokymas vyksta 5 dienas per savaitę. Pasibaigus II-am pusmečiui, nepažangiems mokiniams skiriami papildomi darbai, iki birželio 28 d. jiems organizuojamos konsultacijos, atsiskaitymai.

Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas.
Pirminis profesinis mokymas yra skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims. Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą, kartu su pagrindiniu išsilavinimu, kartu su viduriniu išsilavinimu arba turėdamas tik vidurinį išsilavinimą. Mokymasis pirminio profesinio mokymo programoje finansuojamas valstybės lėšomis, išskyrus atvejus, kai visos valstybės finansuojamos mokymosi vietos yra užimtos.
Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti. Jis skirtas asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją. Ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokymasis tęstinio profesinio mokymo programoje valstybės lėšomis asmeniui finansuojamas tik vieną kartą.

Teorinis ir praktinis mokymas.
Teorinio mokymo pamokos prasideda 8.00 val., pamokos trukmė – 45 minutės. Profesinio praktinio užsiėmimo trukmė – 7-8 val. Dalis profesinio praktinio mokymo užsiėmimų organizuojami 2 pamainomis. I pamainos užsiėmimai vyksta nuo 8.00 iki 14.00 val., II-os – nuo 14.00 iki 20.00 val. Mokiniai, įgiję pirminius profesinius praktinius įgūdžius Šiaulių profesinio rengimo centro dirbtuvėse ir laboratorijose, praktinį mokymą gali tęsti (atlikti) įmonėse, realiose darbo vietose. Mokiniams, kurie dirba pagal darbo sutartis ir mokosi specialybės, atitinkančios jo darbo profilį, taikoma pameistrystės mokymo forma, kuomet mokinys praktinių įgūdžių mokosi darbo vietoje, o teorijos - mokykloje. Pameistrystės mokymo forma taikoma ir tuo atveju, jeigu įstojęs mokytis mokinys sudaro su darbdaviu pameistrystės darbo sutartį.

Pagalba mokiniui.
Pagalbą mokiniams teikia socialiniai pedagogai, psichologas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas, sveikatos priežiūros specialistė, grupių vadovai, bendrabučių auklėtojai, ugdymo karjerai specialistai.
Mokiniai, įstojusieji mokytis pagal profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programas, įvertindami centro galimybes ir savo asmeninius siekius, iki mokslo metų pradžios turi susidaryti individualų ugdymo planą 2 metams, t.y. pasirinkti bendrojo ugdymo dalykus, kurių jie ketina mokytis, siedami tai su planuojamu tolesniu mokymusi arba profesine karjera.

Gimnazijos skyrius.
III ir IV gimnazijos klasėse privaloma mokytis bent septynių bendrojo lavinimo dalykų ir pasirinktos specialybės dalykų.
Profesinės mokyklos mokiniui privalomi mokytis bendrojo lavinimo dalykai:
• Dorinis ugdymas (tikyba arba etika).
• Lietuvių kalba ir literatūra.
• Viena užsienio kalba (anglų, rusų arba vokiečių kalba).
• Matematika.
• Vienas socialinio ugdymo dalykas (istorija arba geografija).
• Vienas gamtamokslinio ugdymo dalykas (biologija, fizika, chemija arba integruotas gamtos mokslų kursas).
• Kūno kultūra (bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka.
Pasirinktos užsienio kalbos (kalbų) mokoma pagal mokinio gebėjimus atitinkančius A1, A2, B1 arba B2 lygius.
Be privalomųjų dalykų mokinys gali pasirinkti mokytis siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių. Mokinys įvertindamas savo galimybes, renkasi ir privalomųjų bendrojo ugdymo dalykų kursą (lygį). Mokinys gali konsultuotis pasirinkimų klausimais su skyriaus metodininku. Dalykų pasirinkimams galima panaudoti iki 4 valandų per savaitę. Bendras savaitinių pamokų skaičius kartu su profesinio mokymo dalykais neturi viršyti maksimalaus 34 pamokų skaičiaus ir neturi būti mažesnis nei 30 valandų. Minimalus bendrojo ugdymo dalykų skaičius – 7, to pakanka brandos atestatui gauti. Dalykų moduliai ir projektinė veikla neįskaičiuojami į privalomą bendrojo ugdymo dalykų skaičių. Mokymosi eigoje mokinys turi teisę centro nustatyta tvarka pakeisti pasirinktą dalyką, ar dalyko modulį, dalyko programos kursą.

Mokymosi pasiekimų vertinimas, egzaminai.
Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami dešimties balų sistema, išskyrus dorinio ugdymo, civilinės saugos dalykus, bendrojo ugdymo dalykų modulius, kurie vertinami įskaita.
Tinkamai sudarytas individualus ugdymo planas sudaro prielaidas mokiniui tęsti mokslą aukštojoje mokykloje arba įgyti papildomų kompetencijų, reikalingų būsimam darbui.
Organizuojamos nemokamos konsultacijos mokinių žinių spragoms likviduoti, pasiruošti atskirų dalykų brandos egzaminams, kompetencijų vertinimo egzaminams.
Išleidžiamųjų grupių mokiniai, įmonėse, įstaigose atlieka praktiką, kurios trukmė nuo 3 iki 15 savaičių, priklausomai nuo mokymo programos.
Mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo kartu su profesiniu mokymu programas, II kurso pradžioje renkasi valstybinius ar mokyklinius brandos egzaminus, kuriuos pageidauja laikyti. Mokinys gali rinktis lietuvių kalbos ir literatūros, technologijų arba menų mokyklinius brandos egzaminus, brandos darbą. Valstybinius brandos egzaminus renkasi mokiniai, ketinantys studijuoti aukštosiose mokyklose valstybės finansuojamose mokymosi vietose. Brandos atestatui gauti reikia išlaikyti bent 2 brandos egzaminus, iš kurių vienas- lietuvių kalbos ir literatūros. Neišlaikius valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, tais pačiais metais galima jį perlaikyti kaip mokyklinį. Esant poreikiui, mokiniai, besimokydami III kurse gali perlaikyti pasirinktus brandos egzaminus, išskyrus technologijų mokyklinį brandos egzaminą.
Baigiamojo kurso mokiniai, atlikę praktiką, laiko specialybės kompetencijų vertinimo egzaminą, kuris susideda iš teorinės ir praktinės dalies. Egzaminą organizuoja Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Mokinių kompetencijas vertina darbdavių atstovai ir konkrečius mokinius nemokę profesijos mokytojai- tuo siekiama užtikrinti vertinimo objektyvumą. Baigusiems mokslą mokiniams išduodamas profesinio mokymo diplomas.


PAPILDOMA INFORMACIJA

Stipendija ir parama.
Pirmos kvalifikacijos siekiantiems pažangiems mokiniams skiriama stipendija, kurios dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų – tai valstybės parama asmenims, besimokantiems profesijos. Stipendijos pervedamos į mokinių sąskaitas banke. Vadovaujantis Šiaulių profesinio rengimo centro direktoriaus patvirtintais stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatais stipendija gali būti trijų dydžių: 21 Eur, 42 Eur, 63 Eur, 126 Eur. Kiekvieną pusmetį patvirtinamos pažangumo vidurkių ribos, pagal kurias skiriamos skirtingų dydžių stipendijos. Rugsėjo – sausio mėnesiais stipendijos skiriamos pagal mokinių praėjusių mokslo metų metinius arba ankstesnėje mokymosi įstaigoje turėtus pažangumo vidurkius. Vasario – birželio mėnesiais stipendija skiriama pagal einamųjų mokslo metų I pusmečio mokymosi rezultatus. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais visiems pažangiems mokiniams skiriama 21 Eur stipendija. Stipendija neskiriama mokiniams, kurie įstoja mokytis jau turėdami anksčiau įgytą kvalifikaciją arba turi bent vieną nepatenkinamą pusmečio/metinį pažymį. Mokiniui, nustatytu laiku likvidavusiam akademinius įsiskolinimus, skiriama jo pažangumo vidurkį atitinkanti stipendija. Esant sunkioms materialinėms sąlygoms mokinys vieną kartą per pusmetį gali gauti iki 126 Eur dydžio materialinę paramą.

Kompensuojamos kelionių į mokyklą išlaidos.
Ne Šiaulių mieste gyvenantiems mokiniams, kasdien važinėjantiems į užsiėmimus iki 40 km atstumu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, taip pat gyvenantiems bendrabutyje bei savaitgaliais pas tėvus vykstantiems mokiniams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos kelionės išlaidos pagal pateiktus bilietus. Mokiniams, gyvenantiems ne Šiaulių mieste ir kasdien važinėjantiems į pamokas gal būti pateisintas vėlavimas, susijęs su visuomeninio transporto grafiku.

Praleistų užsiėmimų pateisinimas.
Praleisti užsiėmimai pateisinami pateikus grupės vadovui raštišką vieno iš tėvų (globėjų), mokinio raštišką laisvos formos dokumentą su nurodytomis užsiėmimų nelankymo priežastimis. Esant svarbioms priežastims mokinys arba jo tėvai (globėjai) turi teisę iš anksto pateikti prašymą skyriaus vedėjui dėl leidimo neatvykti į užsiėmimus.

Kita.
Kasmet keliasdešimt atrinktų centro mokinių vyksta į stažuotes užsienyje, kurios finansuojamos „Erasmus+“ programos lėšomis.
Visuose Šiaulių PRC skyriuose veikia bibliotekos.
Ne Šiauliuose gyvenantys mokiniai aprūpinami bendrabučiu, skyriuose veikia valgyklos.
Mokiniai po pamokų nemokamai gali lankyti pasirinktų sporto, meno, saviraiškos ir kitų būrelių užsiėmimus, lavinti savo pomėgius.