bg

Tikslas ir uždaviniai

Tikslas:
Rengti kvalifikuotus prekybos ir maisto ruošimo sričių bei kitų specialybių sektoriaus darbuotojus, gebančius profesionaliai prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, ugdant jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus.
 

Uždaviniai:
1. Įgyvendinti ir plėtoti modulinį profesinį mokymą.
2. Įgyvendinti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas.
3. Integruoti į ugdymo procesą mokinių vertybinių nuostatų, pilietiškumo, bendrųjų gebėjimų ugdymą.
4. Plėtoti pagalbos mokiniui priemones.
5. Tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos, profesinių kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimą.
6. Užtikrinti efektyvią sektorinių praktinio mokymo centrų veiklą.
7. Organizuoti užsiėmimus bendrojo ugdymo mokiniams.
8. Gerinti ugdymo organizavimą ir aprūpinimą.
9. Sudaryti mokiniams lanksčias mokymosi galimybes.
10. Plėtoti neformalaus mokymosi galimybes.
11.Palaikyti vidinę kokybės valdymo sistemą.
12. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją.
13. Užtikrinti saugias darbo ir mokymosi sąlygas.
14. Analizuoti veiklos rezultatus.
15. Tobulinti vidinį komunikavimą.
16. Tobulinti vidaus kontrolės priemones.
17. Organizuoti edukacinius - kultūrinius renginius profesinio įvaizdžiui gerinti.
18. Analizuoti Šiaulių regiono darbo rinkos pokyčius, poreikius.
19. Stebėti ir vertinti rengiamų specialistų įsidarbinimo galimybes regione.
20. Aktyviai dalyvauti verslo asocijuotų struktūrų veiklose, bendradarbiauti su darbdaviais.
21. Bendradarbiauti su Šiaulių regiono savivaldybėmis, seniūnijomis, švietimo įstaigomis.
22. Įvertinti atskirų pastatų, patalpų naudojimą.