bg
  • Profesinių praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniuose praktinio mokymo centruose

Profesinių praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniuose praktinio mokymo centruosePROFESINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS SEKTORINIUOSE PRAKTINIO MOKYMO CENTRUOSE ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRE
NR.  09.4.1-ESFA-T-736-02-0024
 
Veiksmų programa: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.
Prioritetas: Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas.
Priemonė: Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas.
 
Projekto tikslas: Padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir jo patrauklumą.
Projekto uždavinys: Sudaryti sąlygas mokinių profesiniam praktiniam mokymui sektoriniuose praktinio mokymo centruose.

Veiklos:
1. Mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre.
2. Mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas statybos sektoriniame praktinio mokymo centre.
 
Projekto vykdytojas: Šiaulių profesinio rengimo centras.
Projekto partneriai:
1. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras.
2. Joniškio žemės ūkio mokykla.
3. Mažeikių politechnikos mokykla.
4. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras.
5. Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras.
6. Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla.
7. Zarasų profesinė mokykla.
 
Projekto biudžetas: 88 963,23 Eur.
Projekto finansavimo lėšos: Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
 
Projekto santrauka:
Projektu siekiama stiprinti profesinį praktinį mokymą, ypatingai sustiprinant bazinį profesinį mokymą profesinio mokymo įstaigose, kuriose nėra įkurto sektorinio praktinio mokymo centro, taip sudaryti prielaidas: mokiniams – rinktis tęsti praktinį mokymą realiose darbo vietose arba mokymąsi pameistrystės forma, profesinio mokymo įstaigoms – lygiaverčiam dėl pagerėjusių mokinių praktinio mokymo kompetencijų bendradarbiavimui su verslo partneriais, visuomenei - labiau vertinti profesinį mokymą.
7 profesinio mokymo įstaigoms bus sudarytos sąlygos atsiųsti į sektorinius praktinio mokymo centrus mokinių, besimokančių pagal prekybos ir statybos srities formalaus profesinio mokymo programas, grupes mokytis pagal bazinius profesinio mokymo programos modulius ar modulių dalis, taip sustiprinti mokinių profesines kompetencijas, praktinius profesinius įgūdžius.
 
Projekto vykdymas:
2021 m. balandžio 12 d. organizuoti pirmieji praktinio profesinio mokymo užsiėmimai. Į mokymus Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre atvyko mokiniai iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Joniškio žemės ūkio mokyklos, Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos, Viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro. Po savaitės Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre prasidėjo mokymai pagal statybos srities formalaus profesinio mokymo programų modulių dalis Joniškio žemės ūkio mokyklos ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro mokiniams.
 
Iki vasaros atostogų organizuota 15 mokymų, kuriuose dalyvavo: Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre – 24 mokiniai, Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre – 53 mokiniai. Projekto dalyviams pravestos 3695 praktinio profesinio mokymo valandos.
2021 m. birželio mėn. baigta viena projekto veikla – mokiniai, mokęsi pagal formaliojo profesinio mokymo programas didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre – ir pasiektas planuotas rezultatas – 15 asmenų.
 
2021 m. rugsėjo 6 d. tęsiamas projekto vykdymas. Į pirmuosius po vasaros atostogų mokymus Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre atvyko mokiniai iš Joniškio žemės ūkio mokyklos. Mokymus pagal bendrųjų statybos darbų profesinio mokymo programų temas tęsė Zarasų profesinės mokyklos, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro mokiniai. Statybos sektorinio praktinio mokymo centro specialiųjų statybos darbų padalinyje mokymai buvo organizuoti Biržų technologijų ir verslo mokymo centro bei Mažeikių politechnikos mokyklos mokiniams pagal suvirintojo profesinio mokymo programos temas.

2022 m. kovo 14-22 d. vyko baigiamieji praktinio profesinio mokymo užsiėmimai. Mokymuose Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre dalyvavo Joniškio žemės ūkio mokyklos ir Zarasų profesinės mokyklos mokiniai.

Projekto įgyvendinimo metu mokymuose dalyvavo 171 mokinys: Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre mokėsi 24 mokiniai, jiems pravesta 1560 val. mokymų; Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre mokėsi 147 mokiniai, jiems pravestos 5635 val. mokymų.